2006/08/08

Six Sigma

En un article aparegut a "El Periòdico" el passat diumenge, 23 de juliol de 2006, es feia menció a l'evolució del sector productiu català i a les empreses i en especial a la seva competitivitat, amb un títol que deia "Un sondeig detecta una gestió poc competitiva de l'empresa catalana".

L'autor feia referència a un estudi coordinat per en Joan Hernández en el que es detecta que un 83% dels caps intermedis desconeixen els nous sistemes que milloren la productivitat.

Sistemes i tèniques tant "noves" com Kaizen, Hoshin Kanri, Value Stream Mapping, Inventari de Personal, Poka-Yoke, Cinc Esses, TPM o SMED, però també tant standaritzades ja com Lean Manufacturing o Six Sigma.

I és per això que he volgut aprofitar per a fer una breu descripció de l'eina o metodologia "Six Sigma".

Aquesta metodologia va ser creada en la dècada dels 80 per Motorola per tal de respondre a la creixent quantitat de queixes de la seva força de vendes a causa dels reclams de garantia per productes defectuosos i la pressió, cada vegada mes gran, de la competència.

No només van millorar els productes i processos de la companyia, sinó que també van estalviar mes de 15 milions de $ en els 10 anys posteriors a l'inici d'implantació del programa.

Una altra de les grans referències d'implantació del Six Sigma va ser a General Electric, de la mà de Jack Welch, a mitjans dels anys 90.

L'objectiu de la implantació de Six Sigma en una organització és aconseguir (tendir a) un màxim de 3,4 defectes per cada milió d'"oportunitats" (entengui's producte, servei,...).

I per tant té un gran poder per a millorar els processos i rendiment no sols en la fabricació, sinó en tots els aspectes del negoci, des de les finances i el suport al client, fins als recursos humans.

La metodologia planteja cinc etapes: definir, mesurar, analitzar, millorar i controlar (en anglès, DMAIC).

I què cal fer per implantar aquesta filosofia d'administració i estratègia de negoci?


Doncs, bàsicament, a mes de conèixer la metodologia i la seva aplicació, és important garantir quatre factors: el lideratge de l'alta direcció, la inversió en recursos (tecnologia, formació,...), temps (es calcula que cal entre 6 i 12 mesos per a començar a percebre els guanys) i el canvi cultural que requereix que les empreses s'orientin de forma extrema al client.

I això sí, no cal planificar Six Sigma com un sol programa, sinó com a cents de mils de petits projectes implementats durant anys.

No hay comentarios: