2010/07/13

El Sector Empresarial de les TIC a Catalunya, 2009

Ara fa unes setmanes, la Fundació Observatori per a la Societat de la Inforamció de Catalunya (www.fobsic.cat), va publicar l’estudi “El Sector Empresarial de les TIC a Catalunya, 2009” (http://www.fobsic.cat/opencms/opencms/ca/index?centerPage=nivell2.jsp&contentPath=/ca/nav_esq/Estudis_i_Informes/Estudis_TIC/2010_Sector_TICx09)

L’informe, elaborat per la FOBSIC per encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), i amb la col·laboració del Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) adscrit a l’Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l’empresa Tàctica, investigació i estratègia S.L., analitza detalladament la situació durant l’any 2009 de les empreses del Sector TIC amb activitat econòmica a Catalunya i amb més d’un assalariat.

image

Podeu consultar un resum executiu de l’estudi en aquest link: Resum executiu [pdf 250Kb]

Tal i com destaca la web del FOBSIC:

“… una tendència cap al manteniment de la facturació i cap a un increment de la generació de llocs de treball durant el període 2008-2010.

El volum total de facturació del conjunt d’empreses TIC de Catalunya es va situar el 2009 a l’entorn dels 14.000 milions d’euros.

Tot i que el total de facturació va tenir una caiguda del 4,4% durant els anys 2008-2009, les perspectives dels empresaris per a enguany són favorables: s’espera que el volum total de facturació del sector TIC a Catalunya torni al llindar dels 14 mil milions d’euros, amb un increment respecte el 2009 del 3,2%.

En termes totals, durant el 2009 el sector empresarial de les TIC de Catalunya va ocupar a poc menys de 65.000 assalariats, essent un sector amb una tendència de generació d’ocupació neta d’uns 5.000 treballadors anuals en el període 2008-2010.

L’estudi confirma una configuració del treball per edat amb una presència de molts treballadors joves: gairebé la meitat dels treballadors de les empreses TIC (un 49,3% del total) tenen menys de 35 anys.”

L’estudi segmenta les empreses en 4 subsectors d’activitat:

 • maquinari, programari, telecomunicacions i serveis TI

Fent un resum d’algunes dades significatives, al meu entendre, ens trobem amb:

 • 3.479 empreses TIC catalanes de més d’un treballador
 • el nucli de l’activitat TIC a Catalunya es sustenta sobre la base del teixit d’empreses de serveis TI (un 46,2% del total) i de programari (34,5%)
 • un 81,2% d’empreses TIC catalanes ocupen d’un a 9 treballadors assalariats
 • més de tres quartes parts del teixit empresarial TIC a Catalunya ve configurat per microempreses de l’activitat de serveis i de programari

A nivell d’activitat,

 • l’activitat TIC que ocupa a un major nombre d’empreses és l’elaboració d’aplicacions i programes informàtics, amb més d’una tercera part del teixit empresarial TIC ubicat en aquesta branca de producció.
 • La segueixen, ja a una certa distància, altres activitats principals ubicades als serveis TI, en especial, l’outsourcing i la integració de sistemes (16,6%), la consultoria TI (14,1%) i els altres serveis TI (11,1%).
 • Gairebé la meitat de les empreses TIC realitzen activitats no principals de consultoria i de suport i manteniment d’aplicacions i infraestructures digitals (45,5%)

I finalment, volia reproduir, en aquest post, les 10 conclusions, que els autors de l’estudi presenten:

 1. L’activitat empresarial TIC de Catalunya es concentra a les activitats de programari i serveis; estableix fortes relacions de complementarietat amb altres activitats dins del mateix sector; no estén masses efectes sinèrgics de producció amb la resta del teixit productiu, està configurada per empreses de petita dimensió; i s’ubica, principalment, a la demarcació de Barcelona.
 2. L’empresa TIC de Catalunya és relativament jove; sorgeix d’iniciatives emprenedores, individuals o col·lectives; i es finança, majoritàriament, en base a fons propis
 3. El treball a l’empresa TIC: homes; joves; amb formació tècnica universitària; i amb una important presència de la formació continua no reglada
 4. La potència estratègica de l’empresa TIC: elevada interrelació amb el propi sector i amb l’activitat industrial; important nombre de clients; i efecte tractor de la gran empresa TIC. Tot i això, modesta participació del consum final a l’estructura de clients; i necessitat d’una creixent integració a les xarxes d’àmbit TIC.
 5. L’organització del treball i les relacions laborals a l’empresa TIC: important implantació de les noves pràctiques  d’organització de la producció i el treball, sobretot les d’autoprogramació del treball; i existència d’un marc de  relacions laboral dual
 6. La innovació a l’empresa TIC: elevat dinamisme innovador; importància de la innovació en producte i procés; origen intern i informal; cooperació amb clients i proveïdors/distribuïdors; i rendiments a través de la rapidesa i la novetat de la introducció al mercat. Tot i amb això, menor comportament innovador a l’empresa TIC petita; i baixos
  nivells de cooperació amb els centres d’innovació/Universitats i les empreses competidores
 7. Els usos empresarials de les TIC a l’empresa TIC: clara necessitat d’aprofundiment dels usos de les TIC al conjunt d’elements de valor de l’empresa TIC; i molt més comerç
  electrònic en compres que en vendes
 8. Els resultats de l’empresa TIC: tot i la crisi, pràctic  anteniment de la facturació i fort increment de la generació de llocs de treball.
 9. L’empresa TIC i les percepcions de la crisi econòmica: importància dels elements externs a l’empresa; i baixa interacció amb els ajuts de l’administració
 10. L’empresa TIC i la competitivitat internacional: molt baixa presència dels béns i serveis TIC catalans als mercats internacionals. La positiva evolució de la facturació en temps de crisi de l’empresa TIC presenta riscos: se sustenta sobre els mercats catalans i espanyols.

No hay comentarios: